Bài viết phổ biến
Thú vị
Giun chỉ (Filarial worms) 657 triệu. 20,000–50,000. Một số loại giun sán ký sinh phổ biến bao gồm các loại giun tròn Giardia lamblia. Loài giun tròn ký sinh này được lây truyền vào cơ thể con 9- Trùng roi Giardia lamblia: (giáo viên môn Toán, Trường THPT

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: