Bài viết phổ biến
Thú vị
Heparin có tác dụng chống đông máu cả trong và ngoài cơ thể thông qua tác dụng lên antithrombin III (kháng thrombin).

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: