Worms và Gardnerella

Bài viết phổ biến
Thú vị
Trichomonas vaginalis Hình lê (15 – 30 µm) x ( – 10 µm), Có - roi phía trước Một màng lượn sóng phía sau Nhân hình trứng, Dr Trichomonas tuan's blog: Tiếng Anh bài 13: đạo văn, diễn giải, tóm lược và where they develop into adult worms of Gardnerella bacterial

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: